Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FMK UTB)

Fakulta multimediálních komunikací je jednou z šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vrcholné vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce charakteristické rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Univerzita v současnosti nabízí zájemcům o studium 54 studijních oborů v 30 akreditovaných studijních programech. Jedním z nich je i „mladý“ studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, který je realizovaný na Ústavu marketingových komunikací FMK UTB. Zlín. (www.fmk.utb.cz)

Ústav marketingových komunikací (ÚMK)

Prioritou Ústavu marketingových komunikací na FMK UTB ve Zlíně je zefektivnění procesu vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání přímo koresponduje s inovací výuky, jejímž cílem je vzdělávat studenty v souladu s požadavky trhu, novými trendy v oboru, posílit jejich kompetence, naučit je pracovat podle zásad projektového řízení a umožnit jim získat během studia praxi při řešení konkrétních zadání, kampaní a komunikačních strategií. Jednou z cest je rozvoj spolupráce s veřejnými i soukromými neziskovými organizacemi regionu, což umožňuje významný přínos využití znalostí a zkušeností studentů fakulty v oblasti nekomerčních marketingových komunikací. (www.ustav44.cz)

Projekty neziskových organizací (PRON)

Předmět Projekty neziskových organizací je na Ústavu marketingových komunikací realizován již jedenáctým rokem. Představuje efektivní možnost využití znalostí a zkušeností studentů ÚMK studijního programu Mediální a komunikační studia FMK UTB ve Zlíně v oblasti nekomerčních marketingových komunikací. Velká řada studentských návrhů a projektů realizovaných v průběhu let (a odrážející se rovněž v tématech bakalářských a magisterských prací) se stala nejenom výchozím bodem, ale často i samotným řešením společenských problémů, které spadají do kompetence neziskového sektoru. Potvrzením potřebnosti ze strany NNO zlínského regionu jsou i výsledky šetření v rámci projektu KOOPERACE, které ukázaly, že jedním z požadavků nestátních neziskových organizací Zlínského kraje je pomoc studentů s propagací při přípravě a realizaci projektů.

Cílem speciálního kurzu Projekty neziskových organizací (PRON) je přiblížit možnosti uplatnění týmové práce při řešení sociálních projektů neziskové povahy. Východiskem je aplikace generického marketingu na specifickou formu sociálních problémů. Obsahem kurzu je rozšíření reciproční kooperace s organizacemi neziskového sektoru se zaměřením na zpracování projektů neziskových organizací v aktuálním sociálním kontextu partnerského prostředí. Při zpracování projektů je kladen důraz na systémové teoretické řešení všech fází marketingového procesu, stejně jako na jejich praktickou realizaci.

Jedná se tak o předmět ryze praktického charakteru, kde se posluchači mohou seznámit s pracovními aktivitami regionálních neziskových organizací, jejich strukturou i komunikační strategií přímo v praxi, nikoli pouze na teoretické bázi. Na základě navázání trvalé spolupráce studentů s neziskovými organizacemi zlínského regionu (soukromými i veřejnými) aplikují získané teoretické poznatky při realizaci vlastních i předložených projektů. Přínosem je nejenom prohloubení jejich zájmu o dění v regionu (a možná i vymezení budoucí profilace na nekomerční marketingové komunikace), ale zejména možnost vyzkoušet si realizaci projektu se vším, co projektové řízení obnáší, současně také poznat zajímavé prostředí, řadu stejně tak zajímavých lidí, především však naučit se pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují (a nemusí to být pouze klienti). Vždyť někdy jen stačí malé „mávnutí motýlích křídel“, ale i to musí mít v neziskovém sektoru svůj řád.

Cílem všech uvedených projektů je tedy snaha pomoci tam, kde je to třeba, ať již se jedná např. o aktivitu směřující k handicapovaným jedincům v podobě získání materiální podpory vedoucí k obohacení (kolikrát i zjednodušení) jejich již tak strastiplného života (Percipio, Fashion Show Dotek) nebo jde „jenom“ o vyvolání úsměvu a pocitu štěstí nejen i postižených spoluobčanů (PARAPARÁDA aneb Spolu jedem světem, FajnDen), ale i dětí z dětských domovů – které prožijí krásný den plný her a zábavy (Den vody). Nezapomíná se ani na čtyřnohé kamarády, kde řada akcí organizovaných studenty pomohla spoustě zvířecích obyvatel Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě najít nový domov, na druhé straně pak obyvatelům Zlína umožnit prožít nezapomenutelné zážitky při pravidelně organizovaných společných venčení pejsků se zajímavým celodenním programem pro děti i dospělé, prožití vánoční pohody při Útulkových Vánocích a řadě dalších akcí (Němá tvář). Studenti si však také uvědomují, jak důležitá pomoc je poskytována v řadě rozmanitých oblastí právě neziskovými organizacemi, a proto i zde pomáhají přiblížit jejich aktivity zlínské veřejnosti, ať již formou výstavy či řadou workshopů, besed apod. (Život není zebra). Je ještě řada oblastí, do kterých se studenti zapojují. A že jim opravdu záleží na perfektní realizaci projektů, dokazuje i skutečnost, že přestože se jedná o předmět nepovinný, studenti společně tráví večery přípravou akcí, malováním kulis, šitím módních kreací pro přehlídky, připravováním soutěží atd., ale také sami poukazují na problémy, které je třeba řešit. A tím určitě pomáhají zlínským občanům i celému městu. (www.pron.utb.cz)

PaedDr. Marcela Götttlichová

garant předmětu PRON
gottlichova@fmk.utb.cz

Tým